Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk: uw rechten en onze plichten, d.d. april 2018

Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting (o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Huisartsenpraktijk van de Sande is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk van de Sande hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling aan de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via dit aanvraagformulier laten weten aan Huisartsenpraktijk van de Sande. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Uw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij geven er de voorkeur aan dat u het afschrift van uw dossier persoonlijk ophaalt, u dient zich hierbij te legitimeren. Huisartsenpraktijk van de Sande is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

Indien u ons verzoekt uw gehele dossier te vernietigen zijn wij genoodzaakt u een verklaring te laten ondertekenen die ons vrijwaart van klachten en gerechtelijke procedures aangaande uw gezondheid.

Voor de Wet op de Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen.

Indien gegevens opgevraagd worden van een patiënt die overleden is kunnen de medische gegevens alleen verstrekt worden als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de huisarts.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk van de Sande hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevens krijgt van de huisarts).

Huisartsenpraktijk van de Sande wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds, 's nachts of in het weekend op de HAP geweest dan deelt die op zijn beurt een verslag met de huisartsenpraktijk.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis, dit staat in uw patiëntendossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken.

Uw medisch dossier wordt, indien mogelijk, via beveiligde e-mail aan de nieuwe huisarts overgedragen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het dossier door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht

Bij vragen of klachten vragen wij u contact op te nemen met de praktijk, wij zullen ons best doen dit voor u op te lossen.